TOY

PAUTAS DE APRENDIZAJE TEMPRANO
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 

¿ QUE É TOY ?

 

Tratase dunha intervención psicopedagóxica creada para favorecer o desenvolvemento integral de nenos e nenas de idades tempranas que presentan NEAE. O programa pretende disminuir conductas desadaptativas, mellorar os niveis de tolerancia á frustración e aprender a xestionar emocións e sentimentos nun espazo lúdico, artístico e inclusivos.

 

¿ QUE ASPECTOS MELLORA ?

 

O programa ten como finalidade mellorar as habilidades sociais e comunicativas mediante a escucha empática e activa, favorecer a toma de decisións e resolución de problemas identificando as consecuencias da súa conducta e a adquisición de forma progresiva de maior autonomía e responsabilidade. Así pois, se consegue a modificación conductual e favorécese o desenvolvemento dunha imaxe positiva.

 

 

¿ QUE TIPO DE INTERVENCIÓN SE REALIZA ? 

 

A intervención ten como principios o enfoque globalizador e o carácter lúdico propio dos nenos/as que serán protagonistas de aprendizaxes significativas e de actividades altamente motivadoras. Propiciamos a creación dun clima de confianza e afecto, minimizando fracasos e resaltando logros mediante a motivación, o reforzo positivo, o traballo cooperativo e o respecto á diversidade