TOY

PAUTAS DE APRENDIZAXE TEMPERÁ
OBXECTIVOS DO PROGRAMA

TOY

PAUTAS DE APRENDIZAXE TEMPERÁ
OBXECTIVOS DO PROGRAMA

¿ Qué é TOY?

 Trátase dunha intervención psicopedagóxica creada para favorecer o desenvolvemento integral de nenos e nenas de idades temperás que presentan NEAE. O programa pretende diminuír condutas desadaptativas, mellorar os niveis de tolerancia á frustración e aprender a xestionar emocións e sentimentos nun espazo lúdico, artístico e inclusivo.

¿ Qué aspectos mellora ?

habilidades sociais e comunicativas mediante escóitaa empática e activa, favorecer a toma de decisións e resolución de problemas identificando as consecuencias da súa conduta e a adquisición de forma progresiva de maior autonomía e responsabilidade. Así pois, conséguese a modificación conductual e favorécese o desenvolvemento dunha imaxe positiva.

¿ Qué tipo de intervención

se realiza ?

 

 A intervención ten como principios o enfoque globalizador e o carácter lúdico propio dos nenos/as que serán protagonistas de aprendizaxes significativas e de actividades altamente motivadoras. Propiciamos a creación dun clima de confianza e afecto, minimizando fracasos e resaltando logros mediante a motivación, o reforzo positivo, o traballo cooperativo e o respecto á diversidade