¿QUE É PROACTE ?

Proacte é unha dobre intervención destinada a adolescentes na que se traballa tanto a nivel cognitivo como a nivel social e emocional.

¿ QUE ASPECTOS MELLORA ?

- Habilidades de Comunicación asertiva
– Aprendizaxe de estrateias para unha adecuada resolución de conflitos.
– Identificación e expresión de sentimentos.
– Compartir experiencias persoais co grupo de iguais.
– Establecer relacións interpersoais adecuadas.
- Atención e concentración.
– Organización e xestión do tempo.
– Autoestima polo aumento da motivación.
– Maior capacidade para a resolución de tarefa

QUE TIPO DE INTERVENCIÓN faise ?

A metodoloxía é activa, participativa, dinámica e flexible. Fomentamos o traballo en grupo e a cooperación, xa que se busca que os participantes se impliquen nas actividades e establezan vínculos positivos cos seus compañeiros, favorecendo a súa iniciativa para compartir situación e experiencias diarias nun ambiente onde se sintan aceptados e comprendidos.
As sesión adáptanse co obxectivo de cubrir todas as necesidades que presenten as persoas participantes e de que asimilen os conceptos traballados.