01. Aumentar a Autoestima

A autoestima é a valoración que facemos de nós mesmos sobre a base das sensacions e experiencias que fomos incorporando, dando como resultado a sensación de valía ou incapacidade. Agora ben, a forma en que un se percibe pode cambiar. Desde a Terapia Cognitivo Conductual existen técnicas de probada eficacia para elevar a autoestima e forma na que un se percibe a si mesmo

02. Traballar a Asertividad.

A Asertividad é a capacidade de expresar os pensamentos e sentimentos propios sen ansiedade nin agresión e de maneira socialmente aceptable. Durante a terapia, o paciente pode aprender a comunicarse dun modo eficaz, manifestando as súas propias opinións. A terapia cognitivo conductual é unha ferramenta fundamental para o adestramento asertivo de maneira que axuda ás persoas con déficits e dificultades na súa conduta interpersoal a sobrepoñerse ás devanditas dificultades.

03. Aprender estratexias para a adecuada resolución de conflitos.

As seguintes intervencións da Terapia Cognitivo Conductual teñen como obxectivo o incremento das habilidades de afrontamiento:

1)  O adestramento en autoinstrucciones..

2) Adestrar a tolerancia á frustración.

3) O adestramento ou terapia de solución de problemas.

04. Traballar a educación emocional a través da identificación e expresión de sentimentos.

Na terapia Cognitivo Conductual trabállase a aprendizaxe de estratexias cognitivas, para poder eliminar os pensamentos que neste tipo de terapia denomínanse disfuncionais e que moitas veces sen sabelos dan como resultado as nosas emocións negativas.