01. Mellorar aspectos comunicativos do lenguaxe</p> <p>

Fomentar habilidades comunicativas en diferentes lenguaxes e formas de expresión e  desenvolver habilidades lóxico-matemáticas, de lectura e de escritura para facilitar a interpretación do mundo que lles rodea.

 

02. Descubrir<br /> e comprender a realidade na que están inmersos

Observar e explorar a contorna familiar, natural e social como fonte de enriquecimiento e aprendizaxes.

 

03. Educar en valores

Aprender a respectar e aceptar as diferenzas mostrando empatía co propósito de entender a diversidade e favorecer a inclusión.

04. Favorecer<br /> o desenvolvemento social e emocional:

Desenvolver as capacidades afectivas experimentando e expresando sentimentos e emocións permite construír unha identidade persoal e favorecer a autoestima e o autoconcepto.

05. Mellorar a interacción social

Adquirir pautas de convivencia e relación social mediante as relacións interpersonales e o establecemento de vínculos afectivos permite a integración social.

.

06. Aprender<br /> a respetar normas e límites:

Aceptar normas e valores socialmente compartidos permite resolver conflitos de forma pacífica o que favorece o autocontrol e mellora a conduta.to.