<br /> 01. Adestrar os procesos atencionales, a concentración e a memoria.

Desenvolveranse as funcións executivas mediante actividades de interese para os usuarios, conseguindo así motivalos no adestramento das devanditas funcións«.

02. Incrementar as condutas apropiadas para a aprendizaxe.

Dar estratexias para mellorar a comprensión lectora, a expresión escrita e oral, o cálculo e a creatividade; combinaranse tarefas estruturadas e semiestructuradas con actividades de carácter  lúdico.Buscando á súa vez favorecer  a autonomía dos usuarios.

<br /> 03. Fomentar o razoamento lóxico e verbal.

SPreténdese que os usuarios logren estruturar e organizar as súas ideas para posteriormente chegar a unha conclusión..

 

<br /> 04. Mellorar a autoestima.

Resaltaranse as fortalezas e desenvolveranse os puntos débiles, perseguindo así unha valoración máis positiva deles mesmos. Utilizaremos actividades que lles axuden a desenvolver a  motivación e a capacidade para a resolución de tarefas.