ITAE

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA APOIO EDUCATIVO

¿ Qué e ITAE?

 

A Intervención terapéutica de apoio educativo é un programa psicopedagóxico que leva a cabo de forma paralela á educación regulada. Incídese sobre a repercusión negativa das condutas desadaptativas mostradas dentro do ámbito escolar así como as dificultades que presentan en cada área. Fomentaranse condutas apropiadas para a aprendizaxe mediante prelectura, cálculo, análise e subliñado, esquemas ou resumos.

 

¿ Qué aspectos mellora ?

 

Mediante esta intervención perséguese mellorar os seguintes aspectos:

  • Mellorar a atención e a concentración
  • Mejorar la organización y gestión del tiempo.
  • Mellorar a autoestima polo aumento de motivación.
  • Maior capacidade para a resolución de tarefas. (Está demostrado que a mellora destes aspectos repercute sobre a conduta de maneira positiva).

¿ Qué tipo de intervención se realiza?

Dentro do grupo terase en conta de maneira individual as necesidades específicas de cada alumno/para fomentando actividades grupales ou individuais dinámicas nas que se busca reforzar os obxectivos descritos anteriormente.

Trabállase de xeito conxunto co centro escolar de referencia.