ITAE

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA APOYO EDUCATIVO
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

¿ QUE É ITAE ?

 

A Intervención terapéutica de apoio educativo é un programa psicopedagóxico que se leva a cabo de forma paralela á educación regulada.

Incídese sobre a repercusión negativa das condutas desadaptativas mostradas dentro do ámbito escolar así como as dificultades que presentan en cada área.

Fomentaranse condutas apropiadas para a aprendizaxe mediante prelectura, cálculo, análise e subliñado, esquemas ou resumos.

¿ QUE ASPECTOS MELLORA ?

 

Mediante esta intervención perséguese mellorar os seguintes aspectos:

– Mellorar a atención e a concentración
– Mellorar a organización e xestión do tempo.
– Mellorar a autoestima polo aumento de motivación.
– Maior capacidade para a resolución de tarefas.

(Está demostrado que a mellora destes aspectos repercute sobre a conduta de xeito positivo).

¿ QUE TIPO DE INTERVENCIÓN SE REALIZA ?

 

Dentro do grupo terase en conta de xeito individual as necesidades específicas de cada alumno/a fomentando actividades grupales ou individuais dinámicas nas que se busca reforzar os obxectivos descritos anteriormente.
Trabállase de xeito conxunto co centro escolar de referencia.