¿En qué podemos axudarche?

«O primeiro que te vas a atopar cando contactes connosco é un entendemento pleno e consciente da situación na que te atopas, xa pasamos por iso e estamos aquí para apoiarte, asesorarche e achegar solucións realmente eficaces baseadas na nosa experiencia persoal. Non estás só

Montserrat Álvarez Presidenta de ADAHPO.

O primeiro paso…

O primeiro paso é buscar asesoramento de persoal cualificado que vos permita ver con claridade a situación na que vos atopades. Desde Adahpo ofrecemos unha  primeira valoración gratuíta onde o noso equipo multidisciplinar fará o asesoramento adecuado á situación actual que presenta o afectado.

1. DIAGNÓSTICO

(En caso de carecer dun externo) Antes de incorporarse a algún dos programas de intervención terapéutica, o paciente é avaliado pola psiquiatra de ADAHPO en colaboración co equipo de psicoloxía para establecer un diagnóstico clínico apoiado nun estudo neuropsicolóxico.

O diagnóstico consta das seguintes partes: 

 1. Entrevista inicial da psiquiatra coa familia e co menor para o desenvolvemento dun informe de avaliación.
 2. Entrevista clínica co menor. Probas psicolóxicas estandarizadas para aspectos concretos.
 3. Observación: realizando medidas non instrusivas.
 4. Avaliación funcional.
 5. Entrevista e entrega de diagnóstico polapsiquiatra.

2. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

O tratamento do TDAH debe formularse desde un enfoque multidisciplinar e multimodal. Debido ao impacto que ten o trastorno sobre as diferentes áreas da vida do afectado, é necesario atender e intervir sobre os aspectos cognitivos, conductuales, educativos, afectivos, familiares e sociais.

Por tanto, o enfoque multimodal no tratamento do TDAH céntrase na atención das diferentes áreas do suxeito afectadas: área académica, área familiar, área psicolóxica e a área social.

.

.

3. TRATAMIENTO MULTIMODAL

 • Tratamiento farmacolóxico si é preciso e consensuado.
 • Intervención psicoterapéutica : atende aos aspectos cognitivos, emocionais , afectivos, sociais e conductuais. Mediante a intervención con técnicas de modificación de conduta e cognitivas trátase de modificar comportamentos disfuncionais, reforzando aquelas áreas cognitivas máis deficitarias, tratando os problemas emocionais e adestrando manéxoo de habilidades e estratexias de funcionamento para o día a día. Os estudos falan dunha maior eficacia e mellor evolución cando se combina a medicación cunha intervención psicolóxica, posto que a medicación como única elección non adestra na adquisición de habilidades nin resolve os problemas asociados.
 • Intervención educativa:  ten como obxectivo mellorar o rendemento académico do neno ou adolescente mediante a reeducación
  psicopedagóxica e a intervención a través de adaptacións de formato, medidas específicas e accións dirixidas á mellora da súa adaptación escolar e reducir así os efectos negativos do TDAH en relación á súa aprendizaxe e competencia académico.
 • Intervención familiar: A familia recolle o maior impacto do trastorno. Este impacto tradúcese nunha mala comunicación emocional, problemas de sobrecarga, ausencia de estratexias e habilidades para responder os comportamentos disruptivos, etc., e todas estas dificultades fan necesaria unha intervención familiar para abordar os posibles focos problemáticos da dinámica familiar. O papel dos pais é fundamental xa que, interveñen como núcleo familiar e han de implicarse de forma activa no tratamento do fillo/para afectado. Debendo coordinarse cos Servizos Sanitario Infanto– Xuvenís, co centro escolar e ademais, ser o núcleo de ligazón do resto de apoios e servizos de atención do afectado.

o segundo paso...

AS NOSAS INTERVENCIÓNS

NUESTRAS INTERVENCIONES

En Adahpo ofrecemos intervenciones tanto individuales como grupales donde trabajamos  en base a unos objetivos establecidos.

Intervenciones Individuales

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad puede presentarse junto con otros trastornos psiquiátricos asociados. Estos trastornos son lo que llamamos trastornos comórbidos.

Trastorno Negativista Desafiante (TND). Entre la población con TDAH, la prevalencia de comorbilidad con TND está entre el 40% y 50%.

 Trastorno de Conducta Disocial (TC). El procentaje de población con TDAH que puede padecer un trastorno disocial es del 40%-50%.

 Trastorno Depresivo. La prevalencia de este trastorno es de un 26,8%.

 Trastorno de Ansiedad. El trastorno de ansiedad tiene una prevalencia de 34% en niños con TDAH pasando a un 40% en la población adulta con TDAH.

 Trastorno del aprendizaje. Los niños con TDAH que presentan mayor nivel de déficit de atención tienen más problemas asociados a trastornos de aprendizaje, que los que son hiperactivos-impulsivos. Se estima que afecta al 20% de los niños con TDAH.

Estas patologías comórbidas van a precisar un tratamiento específico además del tratamiento base del TDAH. Por ello, desde ADAHPO, intervenimos sobre ellas en sesiones individuales con el objetivo de trabajar sobre la sintomatología añadida que el paciente con TDAH presente

.

Intervenciones Grupales

La intervención grupal realizada en ADAHPO está dirigida a intervenir sobre la sintomatología nuclear (déficit de atención, hiperactividad e impulsividad) del TDAH. Dicha intervención está basada en el enfoque terapéutico cognitivo-conductual ya que es el que ha demostrado ser la herramienta más eficaz para reducir los comportamientos perturbadores de los pacientes con Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y aumentar los comportamientos autocontrolados

 Intervencións Individuais

 

O Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade pode presentarse xunto con outros trastornos psiquiátricos asociados. Estes trastornos son o que chamamos trastornos comórbidos.

Trastorno Negativista Desafiante (TND). Entre a poboación con TDAH, a prevalencia de comorbilidad con TND está entre o 40% e 50%..

 Trastorno de Conducta Disocial (TC) A porcentaxe de poboación con TDAH que pode padecer un trastorno disocial é do 40%-50%.

 Trastorno Depresivo. A prevalencia deste trastorno é dun 26,8%.

 Trastorno de Ansiedad. O trastorno de ansiedade ten unha prevalencia de 34% en nenos con TDAH pasando a un 40% na poboación adulta con TDAH.

 Trastorno del aprendizaje. Os nenos con TDAH que presentan maior nivel de déficit de atención teñen máis problemas asociados a trastornos de aprendizaxe, que os que son hiperactivos-impulsivos. Estímase que afecta ao 20% dos nenos con TDAH.

Estas patoloxías comórbidas van precisar un tratamento específico ademais do tratamento basee do TDAH. Por iso, desde ADAHPO, intervimos sobre elas en sesións individuais co obxectivo de traballar sobre a sintomatología engadida que o paciente con TDAH presente.

 

Intervencións Grupais

 

A intervención grupal realizada en ADAHPO está dirixida a intervir sobre a sintomatología nuclear (déficit de atención, hiperactividade e impulsividad) do TDAH. Dita intervención está baseada no enfoque terapéutico cognitivo- conductual xa que é o que demostrou ser a ferramenta máis eficaz para reducir os comportamentos perturbadores dos pacientes con Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividade ( TDAH) e aumentar os comportamentos autocontrolados.