What is
TCC?

Cognitive Behavioral Therapy is an intervention through which users identify and understand how they think about themselves, other people and the environment around him, how and what they think affects their way of acting and to feel that.

What goals have

TCC?

Aumentar a autoestima
Desenvolver a comunicación asertiva
Aprender estratexias para a adecuada resolución de conflitos
Traballar a educación emocional a través da identificación e expresión de sentimentos.

that aspects
improvement?

CBT helps people change their way of thinking (cognitive) and his way of acting (behavioral). These changes cause a person to feel better about herself (increases their self-esteem, security itself, etc.) e, in consecuense, improve their performance in all areas in which it develops (family, friends, college).

What kind of

procedure is performed?

The methodology is active, participatory, dynamic and flexible. Se fomentan os traballos en grupo e a cooperación xa que se buscan que todos os participantes se impliquen en cada unha das actividades que se levarán a cabo, and that each of them has its moment of prominence.
As sesións adáptanse co obxectivo de cubrir todas as necesidades que presenten os participantes e de que estes asimilen os conceptos traballados.s.

What is
PROACTE?

It is a double intervention aimed at adolescents in which works both as a cognitive and emotional level social.

What goals have

PROACTE?

The intervention seeks to improve social skills, emotional and communicative allowing adequate coping daily situations and the possible resolution of interpersonal conflicts , and train cognitive skills involved in executive functioning (Attention, memory, organization, planning and self-regulation)..

that aspects
improvement?

– Assertive communication skills
– Learning estrateias for a proper resolution of conflicts.
– Identification and expression of feelings.
– Share personal experiences with peer group.
– Establish appropriate relationships.
– Attention and concentration.
– Organization and time management.
– Self-esteem by increasing motivation.
– Increased capacity for solving task

What kind of

procedure is performed?

The methodology is active, participatory, dynamic and flexible. We encourage teamwork and cooperation, since it is intended that the participants engaged in activities and establish positive relationships with their peers, favoring their initiative to share situation and daily experiences in an environment where they feel accepted and understood.
Sessions are adapted in order to cover all the needs that present participants and assimilate the concepts worked.

What is
itæ?

A therapeutic intervention educational support is a program that Psychopedagogical is carried out in parallel to the regulated education.

Focuses on the negative impact of maladaptive behaviors displayed within the school environment as well as the difficulties presented in each area.

Encouraging appropriate behaviors for learning by prelectura, calculation, analysis and underlined, schemes or summaries.

What goals have SIT?

– Work habits that encourage appropriate behavior for learning and study techniques.

– Develop and teach strategies for preparation and exams.

– Teach and reinforce appropriate behaviors and facilitating a good study and fulfillment of tasks.

What aspects improvement?

Through this intervention being pursued to improve the following aspects:

– Improve attention and concentration
– Improving the organization and time management.
– Improving self-esteem by increasing motivation.
– Greater ability to solve tasks.

(It is shown that the improvement of these aspects impact on the conduct positively).

What kind of

procedure is performed?

Within the group will consider individually the specific needs of each student / group activities encouraging the individual or dynamic in which seeks to reinforce the objectives described above.
We work jointly with the school as reference.

What is ITE?

This is an educational therapeutic intervention that focuses on improving cognitive skills involved in executive functioning.

O programa ITE busca favorecer o desenvolvemento dis funcións afectadas e aplicar estratexias adecuadas para enfrontarse a diversos contextos, tanto ás aprendizaxes académicas como á vida cotiá, while managing to improve the self-esteem of the child.

Que obxectivos

ten ITE?

Entrenar os procesos atencionales, concentration and memory.
Incrementar as condutas apropiadas para a aprendizaxe mediante o traballo da compresión, the written and oral expression, the calculus and creativity.
Fomentar o razonamento lóxico e a fluidez verbal.
Mellorar a autoestima aumentando a motivación e a capacidade para a resolución de tarefas.

Que é TOY`?

Tratase dunha intervención psicopedagóxica creada para favorecer o desenvolvemento integral de nenos e nenas de idades tempranas que presentan NEAE. O programa pretende disminuir conductas desadaptativas, mellorar os niveis de tolerancia á frustración e aprender a xestionar emocións e sentimentos nun espazo lúdico, artístico e inclusivo.

Que obxectivos

ten TOY?

 • Mellorar aspectos comunicativos do lenguaxe
 • Descubrir e comprender a realidade na que están inmersos
 • Educar en valores
 • Favorecer o desenvolvemento social e emocional:
 • Mellorar a interacción social
 • Aprender a respetar normas e límites

¿ Que aspectos mellora ?

O programa ten como finalidade mellorar as habilidades sociais e comunicativas mediante a escucha empática e activa, favorecer a toma de decisións e resolución de problemas identificando as consecuencias da súa conducta e a adquisición de forma progresiva de maior autonomía e responsabilidade. Así pois, se consegue a modificación conductual e favorécese o desenvolvemento dunha imaxe positiva.

¿ Que tipo de intervención se realiza ?

A intervención ten como principios o enfoque globalizador e o carácter lúdico propio dos nenos/as que serán protagonistas de aprendizaxes significativas e de actividades altamente motivadoras. Propiciamos a creación dun clima de confianza e afecto, minimizando fracasos e resaltando logros mediante a motivación, o reforzo positivo, o traballo cooperativo e o respecto á diversidade

  What é DRAWHERE?

  Drawhere! é un programa que pretende servir de ferramenta coa que traballar a atención, mellorar o estado de ánimo e potenciar a creatividade dos adolescentes con TDA/H.

  For it will use various t & eacute; techniques and exercises related to the drawing and the expression & oacute; n art has attributed stica.

  What goals have

  DRAWHERE?

  O obxectivo do programa é mellorar a atención, a concentración e o comportamento inadecuado, an activity by the STILL and pleasant hint.
  Así mesmo comprobar de primeira man que poden beneficiarse da expresión gráfica para mellorar certos aspectos da súa vida.

  Therefore it is not needed ning STILL with BOY prior knowledge t & aacute; n s & oacute; willingness to learn.

  What aspects improvement?

  Are numerous benefits that are obtained & eacute; n the pr & aacute; Practice drawing, namely a person with AD / h or impairments may experience:

  – Improved ability to reco BOY ecer, identificar e expresar as súas emocións

  – Improved impulsivity, capacidade de planificación e constancia na elaboración de tarefas

  – Improved self-esteem and social skills anim á ndoo expo BOY er and discuss their work.

  .

  Que tipo de intervención

  se realiza?

  Prepararanse exercicios comúns e outros personalizados segundo os intereses de cada alumno, whether these drawing by AFIC & oacute; n, ou enfocado a un futuro máis profesional como pode ser inclusión nun ciclo de gráfica, Illustrations & oacute; n ou Belas Artes.

  What is ACE?

  O adestramento en Habilidades Sociais prepara e fortalece a persoa para afrontar dunha forma máis adaptada os retos que lle formula vivir en comunidade, enfrontar os acontecementos vitais e resolver os conflitos familiares ou sociais que se lle presentan.

  Numerosos estudos sinalan a eficacia do adestramento en habilidades sociais, entre as que se inclúen as habilidades de conversación, facer peticións, asertividad, habilidades para desenvolverse no medio, etc.

  Que obxectivos ten ACE?

  Aumentar a autoestima
  Desenvolver a comunicación asertiva
  Aprender estratexias para a axeitada resolución de conflitos
  Traballar a educación emocional a través da identificación e expresión de sentimentos

  that aspects

  improvement?

  Debido a que os adolescentes con TDA/h e NEAE xeralmente presentan baixa autoestima e teñen dificultades para comunicarse axeitadamente, consideramos necesario traballar cada un destes aspectos, xunto coa xestión persoal de sentimentos e emocións xa que estes repercuten no seu estado de ánimo e nos seus relaciones,consiguiendo:
  -Mellorar o estado de ánimo
  -Establecer relacións interpersoais axeitadas
  -Aprender a valorar os sentimentos e emocións propios e alleos

  Que obxectivos

  ten ACE?

  Levaranse a cabo actividades prácticas, utilizando soportes audiovisuais que resulten atractivos para os usuarios.
  Fomentarase o traballo en equipo e a cooperación, buscando que todos os participantes se impliquen en cada unha das actividades, and that each of them has its moment of prominence.

  that aspects

  improvement?

  Debido a que os adolescentes con TDA/h e NEAE xeralmente presentan baixa autoestima e teñen dificultades para comunicarse axeitadamente, consideramos necesario traballar cada un destes aspectos, xunto coa xestión persoal de sentimentos e emocións xa que estes repercuten no seu estado de ánimo e nos seus relaciones,consiguiendo:
  -Mellorar o estado de ánimo
  -Establecer relacións interpersoais axeitadas
  -Aprender a valorar os sentimentos e emocións propios e alleos

  Que obxectivos

  ten ACE?

  Levaranse a cabo actividades prácticas, utilizando soportes audiovisuais que resulten atractivos para os usuarios.
  Fomentarase o traballo en equipo e a cooperación, buscando que todos os participantes se impliquen en cada unha das actividades, and that each of them has its moment of prominence.